<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4890321221034610484\x26blogName\x3dVANIDOSA.MARIE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://vanidosa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/\x26vt\x3d3498166077093189604', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mga paninira laban sa inyong lingkod...Please read

Monday, May 31, 2010

Maaga pa para mangampanya o manira at ako ay batikusin. Hindi pa sigurado kung matutuloy ang nakatagdang eleksyon ng Barangay sa darating na Oktubre 25, 2010. Ayon sa aking mga impormantes, ang mga sumusunod ay ang mga batikos laban sa akin at ang aking kasagutan sa mga paninirang ito:

1. Ako daw po ay nagpa dyaryo at doon ay aking isinaad na ako daw o ang nagpagawa ng barangay hall at streetlights sa aming barangay. Inaangkin ko daw po ang mga nakaraang mga proyekto.

Sagot: Unang una ay hindi ako bumayad ng ano mga dyaryo upang magpa interview. Kusa po akong pinuntahan ng peryodista ng People’s Tonight at hingan ng konting panayam sa mga nagawa ko ng ako’y nagsisimula pa lamang. Hindi ko pinagawa ang Barangay Hall. Noong datnan ko ito, napaka rumi at masikip ang naturang gusali dahil sa ginawa itong tambakan ng mga kung ano anong mga basura at gamit ng tanod na nagsisitulog doon. Ang tambakan ay pinaayos ko at ngayo’y isa ng munti at maayos na silid at mistulang opisina ko. “Don’t I deserve a decent and clean space?” Natatandaan ko pong hiningi pa nga ng dating Chairman ang kahoy na baul sa loob ng silid pagkatapos kong maipagawa ang silid. Ang sagot kong ito ay maaaring patunayan ng maraming taong nakakita ng barangay hall bago at matapos ko itong ipaayos. Ang labas naman po ay pinapinturahan at nilagyan ng mga pangalan ng buong konseho. Mali ba ito? Bakit di niyo nakikita na may computer na ngayon sa loob at Television set with DVD, sound system, maraming silya at tatlong lamesa at iba pang mga gamit na pwedeng mahiram ng mga kabarangay natin. Isang sirang computer ang nadatnan ko noon at iba pang mga basura. In fact, there was no proper turn-over made by the Chairman and the previous Council members.

2. Noong naglakbay ang mga Chairman sa China para sa isang Seminar, bumili daw ako ng P38,000.00 worth na bag.

Sagot: What are you trying to implore here? Na kaya ako nakabili ng ganung kamahal na bag ay sa dahilang ninanakaw ko ang KARAMPOT na pondo ng barangay na kulang pa kung ibubuhos ko lang lahat ng serbisyo at proyektong sa lalo pang ikagaganda nito although sa totoo lang ay gumagasta rin ang aking pamilya lalo na ang aking biyenan na handa laging magbigay sa hingi ko bukod pa sa mga sariling pera kong ginagasta. Sa inyong impormasyon, hindi pa ako Chairman ng Barangay na ito ay nakakabili na ako ng aking luho hindi lang mga branded bags, sapatos at mga magagarang damit. O, bakit walang naka balita na ako’y bumibili rin sa ukay-ukay sa Baguio?


3. Na ako daw po ay maarte at may yaya pa na taga payong.


Sagot: Ano ba ang masama dito? Pwede po kayong mag apply na unipormadong yaya at taga payong ko tutal kulang ako ng isa pang katulong ngayon. Huwag po naman niyo akong gawing miserable at mukhang basahan. Huwag niyo akong baguhin sa paraang di ko kakayanin at baguhin ang personalidad na di ako! Hindi ako para magpaka plastic.

4. Nagparehistro daw ako ng maraming tao.

Sagot: Wala akong karapatang mamilit ng mga taong gustong matamasa ang mga biyaya ng Barangay. Unang una, ang opisina namin ay kinabibilangan ng mga tauhan naming nagtatrabaho at stay-in mula Lunes hanggang Sabado. Lamang pa ang mga araw ng pananatili nila dito kesa sa mga sari sarili nilang bahay. Ang mga kasambahay namin ay mas marami pa sa amin. Kung dipo niyo alam ang mga anak ko at mga apo ay may sarisariling yaya. May mga boy kami at driver at kami ay apat na pamilya sa stretch naming apartment/residential units. O sige bilangin niyo.

5. Nakulong daw po ako noong nakaraang National and Local Election sa kadahilanang di ko alam.

Sagot: Wala po itong katotohanan. Sa bahay po ako nagkulong!


Sa palagay ko po ay marami pang ibang paninira na walang basehan na patuloy akong uulanin. Paki tingnan ang bright side, yung mga pagbabagong nangyari. Hiling ko lang po ang ako sana’y harapin niyo at huwag saksaking patalikod.

Marina G. Vergara
Ang inyong magandang Chairman

Labels:

Need memory back-up?

Seems like I’m kind of worried that my current hard drive is fast filling up to the max! With tons of pictures and downloads, I need a dependable back up memory to contain all these files. Buy.com is the answer to my problem and maybe yours too. They have a wide variety of hard drives to choose from whether an Internal or External hard drive to match with your PC. Hard drives from the biggest known names come in all different forms like USB, eSATA, FireWire and many more. If you are looking for something reliable to protect your important and priceless documents, get them from buy.com.

Labels: ,

Santacruzan 2010 sa Brgy. 885

Sunday, May 30, 2010

Santacruzan 2010 sa Brgy. 885

Samsung user

I remember several years ago when my parents would only opt to buy American branded names when it comes to stuffs we want to have. They say it’s more durable and heavy duty. Until several countries have learned to manufacture various products not only for the home but for different lines too. Competition was far wide and consumers now have many choices as far as budget and durability is concerned. One brand my family can vouch for is Samsung. Our flat screen LCD television set, flat irons, oven toasters and DVD players are this entire brand and we are more than satisfied with its service. Check out their website and get the hot deals they offer.

Labels: ,

The need to quit

Friday, May 28, 2010

I had been experiencing terrible headaches the past few days that I become too sluggish with no energy to work anymore. So this morning, I ask my daughter Rhea to come along and find me a Specialist. We walked into the clinic of Dr. Monroy at St. Lukes’ Global City and had me examined. He gave me some medications and told me to undergo Nasal examination to rule out the possibility of having Sinusitis so we went to have an x-ray at HP Rockwell. After an hour we had the result. It turned out that it’s still chronic Rhinitis and migraine. Factors like too much heat, dust, smoke, bad sleeping habits and eyestrains due to my internet habits (might) have contributed and triggered my attacks not to mention my love for cigars. Starting tonight, I promise not to stay too late, wear my distance glasses daily and find ways to stop the habit.

Labels: , ,

Loads of ads to do

Wednesday, May 26, 2010“It’s raining cats and dogs”! That’s how I describe the loads of assignments I have this week till early next week. The sheriff has been so generous to me these days. If you are a paid blogger, you can relate and get what I mean. I’m so overly thankful working with this ad company I’m working for years because if not for them, I would not be able to sustain my extra vanities in life. With the money earned, I had bought a few branded bags, shoes, clothes, extra allowance for my trips abroad and best of all I have every reason to continue blogging from late 2004 to the present. I didn’t realize that I’ve been blogging for almost 6 years now! I’m thankful to the Lord for these financial blessings lest I don’t forget to give my tithe to the storehouse (church).

Labels:

Get honest reviews

My niece Kara has finally found the right diet pill after coming across this internet site www.dietpillreviews.net just last week. What she did was to trim down her search from the suggested top 5 down to her last review and found out the exact pill suited to her needs. She was so excited to tell us that most of her friends in our church noticed that she lost a few pounds and her upper arms appeared to be slightly trimmed compared before when she cannot button up her cuff sleeves. She cannot imagine those visible results after just taking the pills in just 3 consecutive days. As she recommends and advise, one should better consult expert reviews first before buying or taking any diet pill.

Labels:

Maintain a right attitude

I was truly blessed by Pastor John's message last Sunday entitled "Maintaining a Right Attitude" so I jotted down some notes on this.

According to Winston Churchill, "Attitude is a little thing that makes a big difference." It's how we behave. It affects our vision and the way we treat others. Your attitude determines what you believe about God. Watch out for some warning signs of attitude going bad :

1. Easily gets irritated
2. You become overly sensitive
3. Your temper flares up
4. Your view of people begins to lower down, and thus
5. You develop a defeatist (loser) attitude.

Labels: ,

A daily dose of vitamins

Tuesday, May 25, 2010

As you grow older, your body’s stamina starts to slow down. I notice this myself that as I wake up especially from one of those sleepless nights, I feel the lack of energy to start the day right. I feel sad that the once energetic person in me has gone down. No longer the vibrant lady I was before, I resorted in taking a one a day vitamin pill to at least restore the strength I had during my younger days. Who would not want to be active and strong to combat the ageing process? I think that no amount of creams and lotions can cover up the inner strength one needs. We need to take the necessary food supplements and vitamins, it helps a lot.

Labels:

It's okay!!!

She's a good friend, a God fearing Christian who I can call on anytime for help, support and advice.
It's alright, it's okay....I still love you anyway!!!
Whatever the outcome was which I knew was not the Lord's will and plan, always remember that I'll always be around to help and support you in case you'll need me again because I found a friend in you. You made me special!!!

Labels: , ,

For your car insurance need

Friday, May 21, 2010

Getting a car insurance policy is definitely a must for car owners. I’m so glad that we got the best deals of insurance packages from our car dealer. They are affordable and much more reliable. If you haven’t got and still looking around for car insurance requirement, I suggest you check out from the list of insurance companies offered at carinsurancelist.com and choose from their wide options suited for your needs. Get a run for your money now.

Labels: ,

The joy of giving

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Tonyboy and Anna Marie asked me to join a recently organized group (NGO) whose aim is to give charitable services to people in need. During last Sunday's 2nd birthday party of their daughter Ysabelle we decided to meet today. We headed to pick up snack stuffs and medicines for children at the Convent of The Daughters of Charity in Bicutan. We were accompanied then by their Administrator Sister Rebecca to Hospicio de San Jose to bring the items. We were gladly welcomed by Sisters Monet and Cristina to tour the place. I was awed and just can't described the feeling I had when I saw their Nurseries with infants and toddlers surrendered for adoption and the seniors housed there. I also thought of giving and share what I have to these people.

Labels:

Compare and see the difference

Sunday, May 16, 2010

Are you suffering from being overweight or genetically obese? Then you should try Phentermine 37.5. For your information, Phentermine is a stimulant similar to amphetamine. It suppresses appetite and is used together with diet, exercise and behavioral modification to treat obesity in people with high blood pressure, high cholesterol or diabetes. Feel free to browse thru phentermene.com to see the difference. Prescription is no longer needed here, more affordable and has no side effects.

Labels:

The Basketball Team of Brgy. 885

Photobucket Photobucket


Our team did fairly well in the just concluded Inter-Barangay Basketball League of Sta. Ana, Manila. Least expected, they bagged the 4th place and a Php5,000.oo cash prize competing against 18 other teams of the 19 Barangays of Sta. Ana. Thanks to the ever support of their team manager, Maria Closa and also to Ruby Go for providing food after each games as well as the constituents who were always there to cheer in every scheduled games. My Congratulations!!!

Labels:

Get rid of those ugly marks

Are you having problems with those ugly marks left behind by acne and need an acne scar removal treatment? Acnescarremoval.org will help you find the best solution to your dilemma. All you have to do is browse thru their site and choose from among the various treatments and medicines suited to your needs and budget as well. Don’t be stressed out, go worry free. It’s just a click away.

Labels: ,

Get quoted

Saturday, May 15, 2010

If you are in need of an insurance particularly life, be sure to first obtain a life insurance quote before getting one. With quotations from several life insurance companies or dealers, you can have many options to choose from. For sure you can get the best deals from offers they provide and save a lot of dollars compared to just plunging into just one with no choices at all. You can browse through a lot of internet sites which offers the best and affordable life insurance according to your needs and budget as well.

Labels: , ,

Calling all insurance agents

This is a call to all Insurance Agents to be successful in their line of business. You can get the best possible life insurance leads via insuranceleads.com. This website will be very helpful into generating the best leads possible for agents which has set itself apart from the completion. Get familiar with a simple number of steps that will have you get leads in no time. Don’t delay. Act now and earn more.

Labels: ,

It's finally over!

Election is finally over! From campaign period, endorsements, election day itself, although the final tally is still incomplete, the Filipinos now have a bird's eyeview who are among the would be leaders of our nation. The outcome didn't came out good enough on my side but just the same I need to accept the people's mandate. Worries of the aftermath keeps on haunting me, thanks to the ever support of my family and friends who are around to cheer me up and pushes me to go on with my hard work. I'm hoping that "revenge" will be out of the question. What is the best thing to do now to move on!!!

Labels:

Finger oximeters

Before anything else let me just define what an oximeter means. It is a special device use to measure the flow of oxygen into our body or most especially in the blood. If you are in need of the best quality, affordable, handy and accurate finger pulse oximeter for this purpose, you can just browse through this site and find all you require complete with free batteries and lanyard.

Labels: , ,

Floral Offering "Handugan 2010"

Wednesday, May 5, 2010

To begin the celebration of this year’s Town Fiesta in honor of our Lady of the Abandoned, the annual HANDUGAN 2010, a multi-sectoral floral offering at the foot of the statue of the Blessed Mother at the Church Patio was held last Monday, May 3, 2010, at 4:00 P.M. As a community head, I was invited as one of among those to offer flowers. Let me share some photos.Labels: