<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4890321221034610484\x26blogName\x3dVANIDOSA.MARIE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://vanidosa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/\x26vt\x3d3498166077093189604', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Be sure they're safe

Tuesday, April 27, 2010

Sounds scary! But if you are most careful of choosing what of the thousands offered in the market today, you will surely prevent the many side effects of diet pills. It is highly recommended that people who want to lose weight should consult a reliable doctor before taking this into consideration. You can also browse sites that offer reviews and personal testimonies of those who have actually used various diet pills and get insights which may suit you. It’s effectiveness and affordability is of great importance too but most of all those that gives no harmful effects.

Labels: ,

Derma hopping?

Sunday, April 25, 2010

It’s been a week that I’ve started using another set of facial treatment from my new Dermatologist Dra. Javellana. I was not so satisfied with my previous doctor that I decided to transfer to another one who was recommended by my friend Edna whose facial skin I truly admire. I was hesitant before because I initially thought I could not afford the treatment but found out that the cost is reasonable enough. The first step was a thorough skin peeling and a regimen from the prescribed soap, toner, bleaching cream, acne treatment lotion, retinol cream to sunblock cream. I hope to get the optimum result in 4-8 weeks.

Labels: ,

ATV Magazine

Thursday, April 15, 2010

Do you want to get infos, hot news, blogs and forums about atv riding and racing? Subscribe to ATV Magazine Online or you can first register for a trial subscription and receive a Risk Free Issue absolutely free of charge with no strings attached. You will also find products, destinations, mag blogs, events plus photos and videos that will blow your interest. Check it out now!

Labels:

Brgy. 885 Senior Citizens Association

Wednesday, April 14, 2010

The Senior Citizens Association of Barangay 885 was officially organized on March 20, 2010, in a meeting with more or less 30 attendees with yours truly as moderator of the group. The following were elected Officers to lead and go for the goals, mission, vision and aims of the elderly.

President - Marie Lou L. Viray
Vice President - Carmelo Endaya
Secretary - Gilda Beltran
Treasurer - Martha David
Auditor - Jose Capulong
P.R. O. - Leonor Cabarrus
Danilo Rodil

Board of Directors

Eduardo Cabarrus
Modesto Maristela
Susan Luna
Escolastica Dalumpines

We were honored to have with us the President of the Manila Senior Citizens League, and the FSCAP, NCR Manila Chapter Rev. Esther Felix who enlightened us in a talk and forum about the Senior Citizens Affair. We would also like to thank the Congressman for his generosity in giving the initial fund for them to start with.

Labels:

Back up your files

Tuesday, April 13, 2010

Adding or backing up your files is now as easy as 1, 2, and 3. You can simply plug in a USB external hard drive into your USB port and you can start backing up your files, music, videos and photos. You need not worry about running out of space since USB external hard drives are available in a wide array of capacities including 320GB, 500GB, 750GB, 1TB and 2TB. Don't delay, go unlimited. Get yourself one soon!

Labels: ,

State of the Barangay Address (SOBA) March 28, 2010

Monday, April 12, 2010
STATE OF THE BARANGAY ADDRESSMagandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal kong Kabarangay. Una po sa lahat ay nais kong magpasalamat sa konting panahon na inilaan ninyo para sa assembliyang ito, Narito po ako sa inyong harapan upang magbigay ng mga kagampanan, (accomplishments) mga pangyayari, mga proyektong naisakatuparan gayundin po ang mga suliraning kinakaharap ng ating Barangay mula po noong Oktubre, 2009 hanggang Pebrero ng taong kasalukuyan. At Ang ulat Financial naman po ay laging handa pong ipakita sa inyo ano mang oras na inyong hilingin sa ating Ingat-Yaman Belen C. Amatorio

Nais ko pong iulat sa inyo ang mga sumusunod:

Paglilinis ng kapaligiran Clean-up Drive
Paglilinis ng mga kanal at estero (Declogging)
Pamimigay ng mga bigas noong bagyong Ondoy
Pagpapapintura ng mga bangketa at poste
Pagpapalit at paglalagay ng mga Christmas Lights at iba pang palamuti noong Kapaskuhan
Feeding and Nutrition Program sa mga bata
Christmas Childrens Party
Pamimigay ng konting regalo sa mga bata at mga di masyadong nakaaangat sa buhay noong Kapaskuhan
Team Buildingng Barangay Council sa Tagaytay
Medical Mission
Fitness (Aerobics) Program

Nakakagalak po namang makita ang maraming pagbabago sa ating kapaligiran. Sa kabilang banda may lungkot din pong magilan-ngilan dahil po sa mga batikos at puna na sa di maiiwasan ay naka bibigat din po ng kalooban. May mga taong pina-iiral lamang ang kanilang personal na damdamin na siyang dahilan upang hindi nila makita at “ma- appreciate” ang mga magandang pagbabago at kaayusan ng ating komunidad. Ganoon pa man, ang mahalaga ay ang mga serbisyo para sa kapakanan ng higit sa mga nakararami.Ang suliranin sa basura ay patuloy nating gagawan ng paraan pati na rin po ang mga lugar na mapanghi. Tinatawagan ko po ng pansin ang bawat isa sa atin na tumulong sa ano mang paraan ng sa gayon ay malutas kung di man ay mabawasan ang mga nasabing suliranin.Nahaharap ang kalahatan ng ating bansa sa problema ng tag-tuyot dala ng pagbabago ng panahon. Sa malasakit ng bawat isa sa atin gaya ng pagtitipid ng kuryente at tubig, ito ay magiging malaking tulong para maibsan ang suliraning ito.Isang kasong kinasasangkutan ng ating barangay ang nais kong ilahad sa inyo laban sa karatig barangay 886 ni Punong Barangay Mario Mabozza. Ayon po kasi sa mapa ng MBB ang kanang bahagi po ng Begonia St. ay nasasakupan ng ating Barangay. Ayon naman po kay Punong Barangay Mario Mabozza nagkaroon daw po ng kasunduan ang mga nakaraang Punong Barangay ngunit hindi naka dokumento. Dinulog ko na po ang usaping ito sa Manila Barangay Bureau. Sa amin pong paghaharap na dalawa sa opisina ni Atty. Buan ay hindi po kami nagkasundo kaya po tuloy po ang kaso ng “Territorial Dispute” laban sa Barangay 886.Sa akin pong pagtatapos ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang palabas na magbibigay sa atin ng kaalaman tungkol po sa bagong pamamaraan ng pagboto sa darating na Election sa May 10, 2010 o ang Automated Voting Procedure. Atin pong panoorin.Maraming salamat po sa inyong lahat.MARINA G. VERGARA

Punong Barangay

Marso 28, 2010


Labels:

Campaign period had started

Wednesday, April 7, 2010

The campaign period for the National and Local Elections has officially started last March 26. You can just imagine how busy I am just as all the aspiring candidates for the various positions they are vying for. Distribution and doling out of campaign materials and personalized gifts have been flooding in such as t-shirts, caps, leaflets, pens and the like. As early as 8:00 a.m. you’ll hear a candidate knocking on your front doors along with troops of drumbeaters for a wakeup call. How I wish the Election will end soon!

Labels: , ,

Be practical

Thursday, April 1, 2010

Just before I realized how important it is to have a life insurance, I found it morbid when I hear talks and offers about this subject. Are you thinking of obtaining a life protection for your loved ones? Now it’s me who give suggestions and advices on this matter. Please browse through a lot of sites offering life insurance quotes before finally getting a life insurance. With this you can save a lot of money and will find the best bargains from insurance companies which offer different prices.

Labels:

Got a new one for his 50thA week after the buyer of our 3-year old SUV, we were blessed to purchase a new one. Of course we all know that it is required to get auto insurance side by side with the purchase. What we did was to browse online auto insurance quotes to get the best deal and a run for our money since insurance companies offer different rates and amenities. It was of great help to us since we got the finest insurance bargain and a nice vehicle!

Labels: