<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4890321221034610484\x26blogName\x3dVANIDOSA.MARIE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/\x26vt\x3d2184594252176482713', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

LP 55 "Tulay"

Thursday, April 30, 2009

Heto ang aking lahok sa tema ng Litratong Pinoy


Kung di pa ako naging Punong Barangay ay di ko pa malalaman at makikita ng aking dalawang mata ang kahirapang nababalot sa ilalim ng tulay ng Lambingan. Ang Lambingan Bridge ay nadadaanan galing Sta. Ana papuntang Mandaluyong at vice versa. Hindi ko inakalang may mga nakatirang mga kapuspalad na mamamayan sa karatig barangay ko. Inyo pong pagmasdan.


Photobucket
Yan ang tanawin sa ilalim ng Tulay Lambingan
Photobucket
Si Chairman sa ilalim ng Tulay

Kabaliktaran naman ang marangya at pamosong tulay na ito, pakisilip po.

Labels: ,