<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4890321221034610484\x26blogName\x3dVANIDOSA.MARIE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/\x26vt\x3d2184594252176482713', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

LP 47 : Bulaklak

Thursday, February 26, 2009

Mala bulaklaking kasuotan
May naging paanyaya ang mga Punong Barangay sa taunang Piesta ng Pandacan noong nakaraang buwan at ang pinaka aabangan Parada ng mga iba't ibang grupong nagsilahok dito. Nagkaroon ako ng pagkakataong masaksihan and Paradang ito na tinaguriang "Buling Buling" na dumaraan sa mga pangunahing kalsada sa Pandacan. Ang tatlong grupo sa itaas ay ilan lamang sa mga nagsilahok na halos isang daan sa bilang ng kabuuang grupo.

Floral Attires
Chairmen of different Barangays from the 6th District of Manila were invited to grace the annual Buling Buling Parade to highlight the annual Pandacan Town Fiesta. I had the chance to witness the very colorful Parade of various groups totalling almost a hundred and the above were only a part. The parade passed by the main avenues of Pandacan.

Labels: