<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4890321221034610484\x26blogName\x3dVANIDOSA.MARIE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/\x26vt\x3d2184594252176482713', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Kadiliman

Thursday, October 30, 2008

Photobucket
Ito ang hatid ng Kadiliman
Photobucket


Nailathala ko na ito noong isang taon ngunit nais ko paring ibahagi ito lalo’t angkop na angkop ito ngayong kapanahunan ng Halloween at sa tema ngayong linggo ng Litratong Pinoy. Ako ang isang taong di basta bastanng naniniwala sa multo o mga kababalaghang karugtong nito. Paki sundan nalang po ang mga ito upang inyong ganap na maunawaan. http://vanidosa.blogspot.com/2007/08/ghost-hunting.html
Ano sa palagay niyo? Kayo na po ang bahalang humusga.

Labels: