<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4890321221034610484\x26blogName\x3dVANIDOSA.MARIE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/\x26vt\x3d2184594252176482713', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

A different kind of Light

Wednesday, October 22, 2008

Eto na naman ako sumusulpot at muling nakikisali sa Litratong Pinoy ganoong napakatagal na yata ng huli kong lahok. Sana maunawaan niyo ako sa sobrang kaabalahan ko ay lagi ko ng nalilimutan na Hwebes pala ang araw ng LP. Lagi nalamang akong humihingi ng paumanhin tuwing maglalathala ako ng aking lahok. Pasensya na po.

Liwanag ang tema ng LP ngayon ngunit wala man kayong makitang liwanag o ilaw sa lahok kong ito. Itong aklat namang ito ay makapagbibigay ng ibang uri ng liwanag sa spiritual na buhay ng bawa’t isa sa atin. Dito nakatala ang mga salita at pangaral ni Jesukristo (gayun din ng ibang mangangaral at mga Propeta) na siyang magbibigay ng kakaibang liwanag.

Heto pa ang hiling na liwanag http://www.mariegvergara.com/?p=493

English Translation

Here I go again posting an entry for LP and always asking for apologies since my last entry seemed to be ages ago. Light or illumination is today's LP theme. You may not seem to see the theme in this photo of mine but I can say that there's a different light that this magnicent book can offer each one of us - Spiritual Light.

Labels: ,