<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4890321221034610484\x26blogName\x3dVANIDOSA.MARIE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/\x26vt\x3d2184594252176482713', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

LP - Puti at Itim

Thursday, September 25, 2008


Photobucket
"Ang Pagbabalik"
Ilang Hwebes narin akong naka liban sa pagsali dito sa Litratong Pinoy sa kadahilanang lagi akong abala, dili kaya ay huli na kung aking maisip at minsan ay may karamdaman. Tiyempo naman ngayong araw na ito ang aking nadampot sa aparador upang isuoot kaya di narin ako nahirapang pumili ng aking lahok sa linggong ito kahit hindi masyadong malinaw ang pagkakuha nito.
It has been several Thursdays since I failed to post my weekly entries for Litratong Pinoy because of several reasons like being busy, late and sometimes not feeling well. I didn't have a hard time figuring out what my entry for Black & White theme since the top I'm wearin today answers LP's theme.

Labels: