<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4890321221034610484\x26blogName\x3dVANIDOSA.MARIE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/\x26vt\x3d2184594252176482713', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Liwaliw (to roam leisurely)

Thursday, August 14, 2008

Click to enlarge images

"Huli man daw at magaling, huli pa rin." Nahihiya man ako sa mga sumusunod : iRonnie, Lino, keith, pinky ,jeprocks. Ms. LP, Jenn, komski, pati na rin sa pinsan kong si Girlie na pawang mga LITRATISTANG PINOYS dahil napaka huli na ng aking post tungkol sa aming pagkikita (EB) sa kadahilanang sobra akong abala ng mga nakalipas na mga araw.

Heto na ang aking lahok sa temang liwaliw namin noong Sabado, ika 9 ng Agosto sa Intramuros - Manila Cathedral, Fort Santiago, San Agustin Church at Luneta Park.

I was quite late posting this entry because I was preoccuppied with so many things the past days so here are the photos of our EB last Saturday, August 9, while leisurely roaming around Philippine historical places of Intramuros and the Luneta Park where the Monument of our National hero stands.
Labels: ,