<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4890321221034610484\x26blogName\x3dVANIDOSA.MARIE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://vanidosa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/\x26vt\x3d3498166077093189604', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

LP#9 Ihip ng Hangin

Thursday, May 29, 2008Kuha ito noong nakaraang dalawang linggo lamang ng mag sagala ang aking apong si Nadine sa kanyang pararalang O.B. MOntessori Center. Ito ay ginanap sa Roxas Blvd. Kasalukuyang may bagyo noong mga araw na iyon ngunit sa oras na iyon ay di naman bumagsak ang ulan bagkus ay ang sariwang hanging humahampas sa dalampasigan. Presko ang dating ng hapong iyo at ang anak kong si Queenie ay masayang ninanamnam ang ihip ng hangin.

This photo was 2 weeks ago when my grandaughter Nadine was among the participants in her school's Mayflower festivities. The weather proved to be stormy that time but luckily there was no rainfall but a refreshing windy atmosphere which my daughter Queenie enjoyed.


ETO PA PO ANG ISANG LAHOK KO

Labels: ,