<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4890321221034610484\x26blogName\x3dVANIDOSA.MARIE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://vanidosa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/\x26vt\x3d3498166077093189604', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Litratong Pinoy - Mahal na Ina

Friday, May 9, 2008Our Lady of the Abandoned, the Patron Saint of Sta. Ana, Manila whose Town Fiesta is celebrated every 12 of May.

Excited pa naman ako tuwing dumarating ang Hwebes sa dahilang lagi akong nakahanda para lumahok sa Litratong Pinoy. Ngunit sa totoo lang dahil sa lakas ng ulan kagabi ay nagluko ang konektion ng aming internet kaya mukhang huli na yata ako. Ngunit may kasabihang “huli man daw at magaling, huli parin!”

Eto ang larawan para sa temang Ina. Siya ay ang Nuestra Senora delos Desamparados o Ang Inang Mapag Ampon. Siya ay ang Patron ng aming lugar na Sta. Ana sa Maynila na kung saan ang Kapistahan ay sa darating na Mayo 12. Sige po, lahat kayo ay aking inaanyayahan ngunit do ko sagot ang pamasahe niyo ha? Napaka raming programang pumasok ng Abril pa lamang sa paghahanda para sa Kapistahang ito kaya ang Inyong lingkod na si Kapitana ay laging abala sa Imbitasyon ng Simbahang Katoliko. Nakarating siya sa aming barangay at natulog ng magdamag sa isang bahay dito nang kanyang ikutin ang 19 barangays ng Sta. Ana na tinawag na “Dalaw ni Maria”at kami ang kahulihulihan bago siya ibinalik sa simbahan. Sakop po ng aking barangay ang simbahan kaya kami ang pinaka huli niyang dinalaw. Isa lang po yan sa mga aktibidades na aking nailahad bukod sa Konsyerto sa Simbahan at maraming misa na kinasangkutan ng inyong lingkod. Tinatamad nap o akong magsalin sa Ingles kaya lalagyan ko nalang ng description sa ilalim ng larawan.

Labels: