<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4890321221034610484\x26blogName\x3dVANIDOSA.MARIE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://vanidosa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/\x26vt\x3d3498166077093189604', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

LP#12: Itay

Thursday, June 19, 2008
Bilang pinuno ng isang maliit na pamayanan ng Maynila, nais ko pong ipakilala sa inyo ang aming magiting na Alkalde. Siya ay si Alkalde Alfredo Lim na tinatagurian naming kasalukuyang Ama ng Maynila. Kung nais niyong malaman ang kanyang plataporma, mangyari lang pong silipin dito.

As elected leader of a small community (barangay) in Manila, I would like to introduce Mayor Alfredo Lim who's considered to be the present "Father of Manila". You can check out his site to know more about him - his goals and missions in governing Manila.

Labels: ,