<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4890321221034610484\x26blogName\x3dVANIDOSA.MARIE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://vanidosa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/\x26vt\x3d3498166077093189604', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

My 3rd - Litratong Pinoy

Thursday, May 1, 2008


Malungkot ang tema ng Litratong Pinoy sa araw na ito. Heto ang isang malungkot na bata at kaawa-awang tingnan. Meron kaya siya hinihiling sa kanyang magandang lola na hindi naibigay? Ang kanyang tanong ay, "Ibibigay kaya ng Lolo ko o lolokohin na naman ako ni Lolo? Biro lang po. Ang tunay na dahilan ng kanyang kalungkutan ay naaalala niya ang aso niyang si Choc-nut. Iniisip niya kung pinakain na kaya at napaliguan na ito ng kanyang Yaya Phina.

Loneliness/Sadness is this week's Litratong Pinoy theme. Here's a picture of one child who looks desperately sad. Has her pretty grandma failed to grant her a request? Or will her grandpa give in or once again just play games on her? Kidding aside, the reason for her loneliness is that she misses her dog Choc-nut and she was thinking if her Nanny Phina feeds and bathe him while she's away?

Labels: