<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4890321221034610484\x26blogName\x3dVANIDOSA.MARIE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://vanidosa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/\x26vt\x3d3498166077093189604', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

2nd Litratong Pinoy - Ang Kariton (bow!)

Thursday, April 17, 2008Apat na kanto ang tema ng Litratong Pinoy ngayong araw na ito. Tamang tama naman ang dating nitong karitong ito na handog para sa aming Barangay ng butihing Konsehal ng Ika-anim na Distrito na si Konsehal Ernie Rivera. Buong puso ang aking pasasalamat sampu ng aking konseho at nasasakupan ng aming munting barangay. Napakaraming gamit nito para sa amin gaya ng panghakot ng tubig, silya o ano mang bagay na mabigat ipasan. Maraming salamat po at inaasahan pa po namin ang isa pa pos a aming hiling na Barangay Outpost (di ko na alam tagalugin ito) para sa aming mga tanod.

Translation
Anything with four corners is today’s Litratong Pinoy theme. Just in time is the granting of this pushcart from the generous Councilor of the 6th District of Manila, Councilor Ernie Rivera for our Barangay. We would like to express our heartfelt thanks in behalf of my Council and my constituents for this which will be very useful for all of us. If it’s not too much, we are still hoping that another standing request for Barangay Outposts for our “Tanods”-the Peace and Order team will be given to us sooner.

Please check my other entry featuring the prettiest Councilor of Manila here

Labels: